Sau một thời gian nghỉ dịch kéo dài, đến nay, trường Mg Hoa Mai đã chuẩn bị công tác đi học trở lại cho trẻ từ ngày 11/4 /2022. Các lớp đã tiến hành thực hiện tiếp chương trình GDMN theo kế hoạch, bên cạnh đó củng cố lại các kiến thức đã học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch. 

Học sinh lớp lá 2 trong giờ học 

lớp chồi 1 trong giờ học

Người viết: Trúc Linh