Căn cứ kế hoạch số 64/KH-UBND 25/3/2022 của UBND huyện lộc Ninh về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện lộc Ninh năm 2022.
 

 

Sáng ngày 04/04/2022 Công đoàn viên CĐCS mẫu giáo Hoa Mai đã tham gia ngày chạy Olympic “vì sức khỏe toàn dân” Do ủy UBND huyện Lộc Ninh phát động.
Đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia luyện tập thể dục thể thao để thực hiện cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” và phong chào “khỏe đến lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập lao động và bảo vệ tổ quốc.
Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cán bộ, đoàn viên,CNVCLĐ, Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần cùng cố khối đại đoàn kết trong CNVCLĐ Và cộng đồng dân cư.